Blog

Completado el aforo

La convocatoria del Congreso de la Abogacía Independiente ha generado una expectación inusitada y ya el primer día estaba cubierto el aforo contratado. Hemos ampliado el aforo tanto cuanto hemos podido pero es insuficiente ante la avalancha de inscripciones por lo que, con gran dolor, hemos de cerrar temporalmente la admisión de inscripciones mientras tratamos de conseguir un recinto con mayor capacidad.

Puedes seguir remitiendo tu inscripción que quedará en «lista de espera» hasta que podamos conseguir un nuevo recinto de mayor capacidad. Si te inscribes en lista de espera puedes presentar mociones que serán objeto de debate y que podrás defender en el pleno en caso de que así proceda.

Tenim una feina per fer

Tu no ets responsable, sens dubte, que, quan et poses malalt o esperes la teva criatura, els terminis processals segueixin corrent. Però, quan veus que els terminis arriben i tu segueixes al llit de l’hospital, te’n adones de que SI, que el problema és teu.

Tampoc és culpa teva que governs miserables i empreses sense escrúpols paguin el treball dels advocats a tres euros l’hora, sia consulta o escrit; però si bé no és responsabilitat teva, tens molt clar que aviat serà el teu problema.

Certament, no és cosa teva, que governs negligents o malintencionats tractin de privatitzar el torn d’ofici perjudicant als ciutadans; com tampoc és culpa teva que les administracions hagin degradat els serveis jurídics i l’exercici de l’advocacia a un mer negoci subjecte en exclusiva a les regles del lliure mercat; ni, per suposat, és falta teva que les administracions preparin concursos i ofertes dissenyades a favor d’una persona concreta i en perjudici dels altres; i no cal aclarir que, el fet que s’estiguin apoderant del mercat foscos intermediaris que degradin la qualitat dels serveis jurídics de la ciutadania, tampoc n’ets responsable. No, clar que no, no es cosa teva la precarització d’una professió on ja s’han generat importants bosses de pobresa, ni que els bancs i altres grups de pressió modifiquen la llei a la seva voluntat de forma que els afavoreixi la seva posició processal perjudicant les persones a les que tu defenses.

No, tu no ets responsable de tot això, i tampoc és responsabilitat teva que el torn d’ofici es pagui tard i miserablement.

És cert, però t’enganyes si creus que tot això no és problema teu.

I t’enganyes també si creus que algú els resoldrà per tu; si hem arribat fins aquí és perquè ningú ha volgut o ha pogut aturar-los. Mes rere més, any rere any, elecció rere elecció.

Per això, arribats a aquest punt, només disposes de dues opcions: O prendre el futur a les teves mans o deixar-lo a les mans en que ha estat fins ara i que ens ha portat fins aquí.

Per això saps que tenim una tasca junts.

Perquè saps que som advocats i advocades i que uns milers d’advocats i advocades treballant coordinats i amb uns objectius clars són una força imparable.

Ho faràs per tu, per que no ets una peça reemplaçable en el tauler d’escacs de l’administració de justícia. La teva relació amb el client és personal i aquest és el teu únic capital. Aquesta relació que fa que aquesta persona et vulgui a tu com advocat o advocada i no a un altre de diferent a tu, és la que està sota el dret a la lliure elecció de lletrat; és pel que has treballat durant tota la teva carrera tractant de guanyar-te una reputació, i és el que et nodreix, el que et permet viure. Que les lleis protegeixin als lletrats quan es posen malalts és una manera també de defensar el dret de la ciutadania a la lliure elecció de lletrat.

Si no vols fer per tu, fes-ho pels teus fills, perquè tenen dret a que el seu pare i la seva mare puguin cuidar-los al menys amb les mateixes garanties que qualsevol altre ciutadà.

I, si no ho vols fer ni per tu ni pels teus fills, fes-ho per la societat, fes-ho per tots, fes-ho en defensa del dret i la justícia dels menys afavorits.

El 85% de l’advocacia d’aquest país la formen advocats i advocades que exerceixen sols o en petits despatxos; aquesta majoria de l’advocacia espanyola no té vincles amb grans empreses ni tenen cap altre interès que la defensa dels interessos del seu client. Aquesta advocacia lliure, real, verdadera i independent és la garantia dels drets dels ciutadans.

Algú creu que un gran despatx hauria barallat per la nul·litat de les clàusules abusives com ha barallat l’advocacia independent? Qui creu que un gran despatx amb grans corporacions com a clients, pot defensar els interessos d’un ciutadà del carrer de la mateixa forma que un o una dels 85% de l’advocacia independent?

Doncs bé, has de saber que aquesta advocacia independent està ara més amenaçada que mai; que volen condemnar-la a no ser més que una advocacia low-cost que ofereixi serveis de baixa qualitat als ciutadans. Volen una advocacia low-cost per una ciutadania low-level.

I, si encara no tens raons per fer-ho, aquí en tens una més: Tenim una feina a fer ja no per defendre l’advocacia que estimem sinó perquè és la única forma de defensar la ciutadania d’un futur d’on siguin ciutadans de segona classe, amb drets de segona classe i amb advocats de segona classe.

Sí, saps que tenim una tasca per fer junts i per això ens veurem a Córdoba, els dies 28 i 29 de novembre.

Perquè tu saps que uns quants milers d’advocats units són una força imparable, perquè tu saps que uns quants milers d’advocats i advocades amb uns quants objectius clars no poden ser aturats i, sobre tot, perquè saps que ningú ho farà per tu i que ningú ho farà millor que tu.

Som-hi!!!

Tenemos un trabajo que hacer

Sin duda tú no eres responsable de que, cuando caes enferma o vas a dar a luz, los plazos procesales sigan corriendo; pero, cuando ves que los vencimientos llegan y tú sigues en la cama del hospital, sabes que sí, que es tu problema.

Tampoco eres responsable de que gobiernos miserables y empresas sin escrúpulos paguen el trabajo de los abogados a tres euros la hora, la consulta o el escrito; pero, aunque sabes que no es responsabilidad tuya, sabes que ese, si no lo es ya, será pronto también tu problema.

Ciertamente no eres responsable de que gobiernos negligentes o malintencionados traten de privatizar el turno de oficio en perjuicio de la ciudadanía; como tampoco es culpa tuya que las administraciones hayan degradado los servicios jurídicos y el ejercicio de la abogacía a un mero negocio sujeto en exclusiva a las reglas del libre mercado; ni, por supuesto, es responsabilidad tuya que las administraciones preparen concursos y ofertas diseñados en favor de una persona concreta y en perjuicio de las demás; y no es preciso aclarar que, el hecho de que se estén apoderando del mercado abyectos intermediarios que degradan la calidad de los servicios jurídicos de la ciudadanía, tampoco cae bajo el ámbito de tu responsabilidad; no, no eres responsable tampoco, claro que no, de la precarización de una profesión donde ya se han generado importantes bolsas de pobreza, ni de que los bancos y demás grupos de presión modifiquen la ley a su antojo de forma que se favorezca su posición procesal y se perjudique la de las personas a las que tú defiendes.

No, tú no eres responsable de todo esto, como no lo eres tampoco de que el turno de oficio se pague tarde y miserablemente.

Es verdad, no eres responsable de nada de eso, pero te engañas si crees que todos esos no son tus problemas.

Y te engañas también si crees que alguien los va a resolver por ti: si hemos llegado hasta aquí es porque nadie, durante muchos años, ha querido o podido atajarlos.

Por eso, llegados a este punto, sólo dispones de dos opciones: o tomar el futuro en tus manos o dejarlo en las manos en que ha venido estando hasta ahora y que nos han traído hasta aquí.

Por eso sabes que tenemos un trabajo que hacer juntos.

Porque sabes que somos abogados y abogadas y que, unos pocos miles de abogados y abogadas trabajando coordinados y con unos objetivos claros, son una fuerza imparable.

Y es por eso por lo que sabes que tenemos un trabajo que hacer juntos. Todos y todas.

Hazlo por ti, tú no eres una pieza intercambiable en el tablero de ajedrez de la administración de justicia, tu relación con tu cliente es personal y ese es tu único capital: esa relación que hace que esa persona te quiera a ti como abogado o abogada y no a otro distinto de ti es la que subyace bajo el derecho a la libre elección de letrado, es por la que has trabajado durante toda tu carrera tratando de ganarte una reputación y es la que te nutre. Que las leyes protejan a los letrados cuando enferman es una manera también de defender el derecho de la ciudadanía a la libre elección de letrado.

Si no lo quieres hacer por ti hazlo por tus hijos, porque tienen derecho a que su padre y su madre puedan cuidarlos al menos con las mismas garantías que cualquier otro ciudadano.

Y, si no lo quieres hacer por ti ni por tus hijos, hazlo por la sociedad, hazlo por todos, hazlo en defensa del derecho y la justicia de los menos favorecidos.

El 85% de la abogacía de este país la forman abogados y abogadas que ejercen solos o en pequeños despachos; esa abrumadora mayoría de la abogacía española no tiene vínculos con grandes empresas ni tiene otro interés que la defensa de los intereses de su cliente. Esa abogacía libre, real, verdadera e independiente es la garantía de los derechos de la población.

¿Alguien cree que un gran despacho habría peleado por la nulidad de las cláusulas abusivas como ha peleado la abogacía independiente? ¿Alguien cree que un gran despacho con grandes corporaciones como clientes va a defender los intereses de un ciudadano de a pie de la misma forma que uno o una de ese 85% de la abogacía independiente?

Pues bien, tienes que saber que esa abogacía independiente está amenazada, que quieren condenarla a ser no más que una abogacía *low-cost* que ofrezca servicios de baja calidad a la ciudadanía. Quieren una abogacía *low-cost* para una ciudadanía *low-level*.

Por eso, si aún no tienes razones para hacerlo, aquí tienes una más: tenemos un trabajo que hacer ya no por defender la abogacía que amamos sino porque es la única forma de defender a la ciudadanía de un futuro donde sean ciudadanos de segunda clase, con derechos de segunda clase y con abogados de segunda clase.

Sí, sabes que tenemos un trabajo que hacer juntos y por eso nos vamos a ver en Córdoba los días 29 y 30 de noviembre. Porque tú sabes que unos cuantos miles de abogados y abogadas unidos son una fuerza imparable, porque tú sabes que unos cuantos miles de abogados y abogadas con unos pocos objetivos claros no pueden ser detenidos y, sobre todo, porque sabes que nadie lo hará por ti y que nadie lo hará mejor que tú.

Vamos.

Temos un traballo que facer

Sen dúbida ti non es o responsable de que, cando caes enferma ou vas parir, os prazos procesuais sigan correndo; pero, cando ves que chegan os vencementos e ti ainda segues na cama do hospital, xa sabes que si, que ese é o teu problema.

Tampouco es responsable de que os gobernos miserables e as empresas sen escrúpulos paguen o traballo dos avogados a tres euros á hora, a consulta ou o escrito; pero, aínda que sabes que non é a túa responsabilidade, sabes que, se non o é xa, tamén será o teu problema.

Certamente non es responsable de que gobernos neglixentes ou maliciosos procuren privatizar a quenda de oficio en prexuízo da cidadanía; coma tampouco é culpa túa que as administracións degradaran os servizos xurídicos e o exercizo da avogacía a un mero negocio suxeito exclusivamente ás regras do libre mercado; nin, por suposto, é responsabilidade túa que as administracións preparen concursos e ofertas deseñadas a favor dunha persoa concreta e en prexuízo das demais; e non é preciso aclarar que, o feito de que estén a se apoderar do mercado abxectos intermediarios que degradan a calidade dos servizos xurídicos da cidadanía, tampouco cae baixo o ámbito da tua responsabilidade; non, tampouco es responsable, claro que non, da precarización dunha profesión na que xa se xeraron importantes bolsas de pobreza, nin de que os bancos e outros grupos de presión modifiquen a lei a vontade, de forma que se favoreza a súa posición procesual e a das persoas ás que ti defendes.

Non, ti non es o responsable de todo isto, coma non o es tampouco de que a quenda de oficio se pague tarde e miserablemente.

É certo, non es responsable de nada diso, pero enganácheste se pensas que todos eses non son os teus problemas.

E tamén te enganas se pensas que alguén os vai resolver por ti: se chegamos a isto é porque ninguén, durante moitos anos, quixo ou puido atallalos.

Por iso, chegados a este punto, só tes dúas opcións: ou levar o futuro nas tuas mans ou déixalo nas mans que estivo ata o de agora e que nos trouxeron a isto.

Por iso sabes que temos un traballo que facer xuntos.

Porque sabes que somos avogados e avogadas e que, uns poucos miles de avogados e avogadas traballando coordinados e cuns obxectivos claros, son unha forza imparable.

E é por iso polo que sabes que temos un traballo para facer xuntos. Todos e todas.

Faino por ti, non es unha peza intercambiable no taboleiro de xadrez da administración de xustiza, a túa relación co teu cliente é persoal e ese é o teu único capital: esa relación que fai que esa persoa te queira a ti como avogado ou avogada e non outro que ti é o que subxace ao dereito á libre elección de letrado, é pola que traballaches durante toda a túa carreira de gañar unha reputación e é a que te nutre. Que as leis protexan aos letrados e letradas cando enferman tamén é un xeito de defender o dereito dos cidadáns á libre elección de letrado.

Se non queres facelo por ti mesmo, faino polos teus fillos, porque teñen dereito a que o seu pai e nai poidan coidalos polo menos coas mesmas garantías que calquera outro cidadán.

E, se non queres facelo por ti ou polos teus fillos, faino pola sociedade, faino por todos,

faino en defensa do dereito e da xustiza dos menos favorecidos.

O 85% dos avogados deste país o forman avogados e avogadas que exercen sós ou en pequenos despachos; esa abrumadora maioría da avogacía española non ten vinculos con grandes empresas e non ten outro interese que a defensa dos dereitos do seu cliente. Esa avogacía libre, real, verdadeira e independente é garantía dos dereitos da poboación.

¿Alguén pensa que unha gran empresa tería loitado pola nulidade das cláusulas abusivas como a pelexou a avogacía independente? ¿Alguén pensa que un gran despacho de avogados con grandes corporacións coma clientes vai defender os intereses dun cidadán de a pe do mesmo xeito que un ou unha dese 85% da avogacía

independente?

Pois ben, tes que saber que esa avogacía independente está ameazada, que queren condenala a non ser máis que unha avogacía _low-cost_ que ofreza uns servizos de baixa calidade á cidadanía. Queren unha avogacía _low-cost_ para unha cidadanía _low-level_.

Por iso, se aínda non tes razóns para facelo, aquí tes unha máis: temos un traballo para facer xa non por defender a avogacía que amamos, senón porque é a única forma de defender á cidadanía dun futuro onde sexan cidadáns segunda clase, con dereitos de segunda clase e con avogados de segunda clase.

Si, xa sabes que temos un traballo para facer xuntos e por iso imos vernos en Córdoba os días 29 e 30 de novembro. Porque ti sabes que uns cantos miles de avogados e avogadas unidos son unha forza imparable, porque sabes que algúns cantos miles de avogados e avogdas cuns poucos obxectivos claros non poden ser detidos e, sobre todo, porque sabes que ninguén o fará por ti e ninguén o fará mellor ca ti.

¡Imos!

No mires a tu alrededor: estamos hablando de ti

No mires a tu alrededor, no tenemos que esperar a ver qué hace o dice nadie más, aquí no hay nadie más que tú y yo.

Tenemos problemas y tenemos que solucionarlos.

No sé de dónde han sacado algunos la idea de que alguien tiene que venir a ocuparse de sus problemas y a solucionárselos. Llegados al lugar en que estamos ¿Vas a seguir esperando a que, quién no ha hecho nada por nosotros hasta ahora, lo haga finalmente?

¿De verdad piensas que tienes derecho a que alguien venga y te ayude si no te ayudas tú antes?

Mira hacia adelante y dime si te gusta el futuro que ves.

Mira hacia adelante y dime si crees que podrás seguir ejerciendo esta profesión por muchos años si no cambian las cosas.

Mira hacia adelante y dime si de verdad deseas que tu hijo o tu hija se incorpore a esta profesión que amas hasta el delirio.

No sé si lo has notado, pero no hemos llegado a este punto en que estamos por casualidad, han sido necesarias muchas acciones —y sobre todo muchas omisiones— de mucha gente con poder para amenazar con la destrucción a esta profesión sobre la que descansan las esperanzas de todos.

¿Cuántas veces has oído eso de que «habría que hacer algo»? ¿Cuántas lo has dicho tú?

Pues bien, tienes que saber —admítelo— que nadie va a hacer nada si antes no lo haces tú, y tienes que saber también que te sobra capacidad para afrontar esta empresa, tan sólo es necesario que te des cuenta —interiorízalo— de que o lo haces tú o no lo hará nadie.

Tú y yo tenemos un trabajo que hacer y ese trabajo empezará los días 29 y 30 de noviembre de este año; de forma que bloquéalos en tu agenda y considera que esos dos días estarás fuera de casa.

No es que esos días alguien vaya a empezar a hacer algo, es que esos días tú y yo tenemos un trabajo que hacer mano a mano.

Nos toca tomar nuestro futuro en nuestras manos y recuperarlo de esas otras manos que nos han dejado sin él. Asume que ellos pelean por sus objetivos, no por los tuyos, y que mientras dejes tu futuro en sus manos no tendrás otro futuro que el que ellos quieran.

Por eso, esta vez, no mires a tu alrededor buscando la complicidad o la aprobación de nadie, porque esta vez, asúmelo, estás solo y estamos hablando de ti.

Es ahora o nunca

La defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos ante los tribunales se enfrenta a una encrucijada histórica: o tal actividad es pura y simplemente una actividad económica regida en exclusiva por las leyes del mercado o, por el contrario, es principalmente una actividad destinada a garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, en cuyo caso, el beneficio económico, el mercado y sus reglas, deberán ceder ante las exigencias que se derivan de tan primordial función.

En el momento presente el 85% de la abogacía española la componen abogados y abogadas que suscriben el segundo punto de vista expuesto en el párrafo anterior, pero no es menos cierto que su forma de entender el ejercicio profesional se ve cada vez más amenazada por otra forma de ejercicio profesional principalmente orientado a la obtención de beneficio económico, donde la figura del abogado o abogada es perfectamente fungible y que está dando lugar a que la regulación legal del sector se venga haciendo a impulsos de grupos de presión a quienes conviene esta concepción de la abogacía como negocio o a quienes molesta la existencia de una abogacía auténticamente independiente.

La aparición de intermediarios que estructuran el mercado de servicios jurídicos en su beneficio y conducen a la abogacía independiente hacia una abogacía low cost, con desprecio de las garantías mínimas de los ciudadanos y ciudadanas, completa un panorama que amenaza muy seriamente con convertir a la abogacía independiente en una profesión aún más precarizada de lo que está hoy día cuando no en una actividad residual o simplemente inviable.

Esta abogacía independiente, a día de hoy, carece de una estructura organizativa capaz de contrarrestar la presión anteriormente descrita y, por ello, comienza a retroceder y a ceder posiciones hasta el punto de que en este momento es dudoso que tal forma de ejercicio pueda sobrevivir unos cuantos años más si no se da una respuesta firme y decidida a tales amenazas.

La abogacía independiente, que en estos momentos representa al 85% de la abogacía española, se encuentra en fase de contracción de forma que, cada año que pasa, su peso e influencia disminuye y es por eso que resulta evidente que, o da la batalla ahora, o ya no podrá darla nunca.

Hemos de remediarlo y por eso el 29 y el 30 de noviembre tenemos un trabajo que hacer juntos. Reserva esos dos días para ti, bloquéalos en tu agenda y considera que estarás fuera de tu ciudad. Nos ponemos en marcha, hacia el infierno o hacia la gloria, eso depende el punto de vista, pero no podemos esperar más sin hacer nada. Será un honor trabajar contigo.

Ser abogado no es negocio

Me dirijo a ti, joven estudiante de derecho o del máster de acceso a la abogacía porque quiero que, antes de que sea tarde, sepas una cosa que debo decirte: ser abogado no es negocio.

Si estás estudiando derecho o el máster de acceso porque tu familia o amigos te han dicho que siendo abogado ganarás dinero olvídalo, te están engañando. Si ganar dinero con el ejercicio profesional es tu objetivo vital yo te diría que cambies inmediatamente de idea, la de abogado no es la profesión que buscas.

Seguro que has oído hablar de Calamandrei. Piero Calamandrei, además de ser un autor que aparece en tus apuntes de procesal, era un tipo que los tenía muy bien puestos. Era abogado ya en 1912 pero cuando llegó la primera guerra mundial (1914-1918) se alistó voluntario en el 218° de Infantería y concluyó la guerra con el grado de teniente coronel. Cuando llegó a Italia el fascismo Piero ya era catedrático, pero no dudó en jugarse su puesto y su libertad firmando manifiestos contra Mussolini, escribiendo en publicaciones valientemente antifascistas como Non mollare (No te rindas) y participando en la resistencia contra el régimen con riesgo de su libertad y su vida.

Pues bien, este tipo —que como ves no solo estudiaba derecho procesal— lo explicó muy gráficamente:

No me hables de riqueza, tu sabes que, el verdadero abogado, el que dedica toda su vida al patrocinio, muere pobre; ricos se hacen solamente aquellos que, bajo el título de abogados, son en realidad comerciantes o intermediarios…

Sí, joven amigo, el verdadero abogado si no muere pobre, al menos, no muere inmensamente rico. Y esto es así porque ser abogado no es —no puede ser— simplemente un negocio. Si para ti ganar dinero tiene más prioridad que defender los derechos de tu cliente, antes defenderás tu dinero que su causa y serás un buen comerciante, pero no serás abogado, serás otra cosa.

Que no te engañen con la prensa salmón y las páginas de economía de los periódicos: esos despachos que se dicen «grandes» y que miden su éxito en dinero sólo son ¿grandes? en su cuenta de resultados, aunque tú, desde hoy, sabes que, para un abogado de verdad, ellos sólo son un negocio.

Es importante que recuerdes esto que te digo, joven compañero, porque desde el gobierno, desde los medios de comunicación e incluso desde la propia abogacía institucional, te hablarán en términos económicos cuando hablen de la profesión.

Desde el gobierno te hablarán de desregulación, de ampliar la competencia, de libertad de precios y bajadas de tarifas y honorarios. Los gobiernos y sus comisiones de defensa de la competencia no distinguen un abogado de una distribuidora de chicles o de una peluquería; para los gobiernos y sus comisiones de defensa de la competencia lo importante no es que todos los españoles sean iguales ante la ley y dispongan de una asistencia letrada suficiente; lo importante es que los honorarios bajen; ya luego, si se puede llevar decentemente un divorcio por 150€ o un asesinato por 300€, no es cosa que parezca importarles.

A la prensa económica y los medios de comunicación sólo les preocupa la facturación. Tanto ganas tanto vales. Medir en dinero es fácil, ellos son economistas y de eso entienden, pero ¿cómo se mide la justicia?

Cuando Dionisio Moreno —un abogado humilde— propuso plantear una cuestión prejudicial al TJUE en el caso Aziz y el juez del caso, efectivamente, la planteó, Dionisio no pudo cobrar nada a su cliente pobre de solemnidad; sin embargo la sentencia del caso Aziz —la de las hipotecas— permitió que centenares de miles de españoles pudiesen reclamar a los bancos el dinero que estos, injustamente, les habían depredado durante años. La cuenta de resultados de Dionisio y del Juez que planteó la cuestión prejudicial no subieron un céntimo, ahora bien ¿tú dirías que esos dos juristas son peores que algún gran despacho que factura infinitamente más pero que se ve salpicado directamente por un caso de fraude fiscal?

No, ser abogado no es negocio, es profesión, es vocación; se es abogado, no «se trabaja» de abogado, porque ser abogado es, simplemente, una forma de vida.

Tratarán de convencerte de que no escuches a la gente que piensa como yo, que asumas que lo moderno es entender la profesión como un negocio, que lo guay es decir muchas palabras en inglés del tipo, junior, senior, of counsel, networking y hasta a tomarse un café le llamarán coffee break. No les hagas caso, toda esa parafernalia no es moderna, el uso innecesario del inglés es un marcador de pobreza léxica (recuerda que «letrado» viene de letras) y no obedece más que a una copia acrítica de discursos ajenos. Son malas copias de malos originales.

Y si gobiernos y empresas te mandarán el mensaje de que entender la abogacía al estilo de Calamandrei es algo anticuado, la abogacía institucional afianzará tal mensaje con congresos «moelnos» donde los problemas de esa abogacía de que te hablo —el 85% de los abogados de España— serán cuidadosamente silenciados.

Que no te engañen estos tampoco. En la república de los abogados el último de ellos no es ni más ni menos que el primero: abogado. Cada uno de los abogados y abogadas que forman esta república no sólo no son inferiores en nada a quienes la dirigen sino que, en su concreto campo de especialización, probablemente están mejor formados que quienes les gobiernan. No eres, no serás, ni más ni menos que ninguno de tus compañeros y por eso, si ves que algunos de ellos mantienen sus reuniones y acuerdos en secreto, que buscan la forma de impedir o dificultar tu participación, si ves que hablan en tu nombre sin haberte preguntado, si ves que ocultan minuciosamente el importe de las dietas que tú les pagas, entonces sabrás que no defienden la abogacía de que te hablo sino otra bien distinta. No te achiques, tú sabes quién eres y quién puedes llegar a ser y su oscurantismo es sólo una medida de su miedo.

Así pues, jóvenes y futuros compañeros y compañeras, debéis saber dónde venís y a qué venís. Probablemente con esta profesión no os hagáis ricos pero habéis de saber que, si a pesar de todo elegís serlo, a vosotros os corresponderá defender las esperanzas de justicia de los ciudadanos y la posibilidad de que este país tenga futuro. No es poca cosa.

Aunque no seas responsable es tu problema

Sin duda tú no eres responsable de que, cuando caes enferma o vas a dar a luz, los plazos procesales sigan corriendo, pero, cuando ves que los vencimientos llegan y tú sigues en la cama del hospital, sabes que, aunque no eres responsable, ese es tu problema.

Tampoco eres responsable de que los intermediarios y sus tecnológicas herramientas de intermediación estén amenazando con uberizar nuestra profesión, no, no eres responsable, pero si nadie les detiene mediante una legislación justa, pronto sabrás que ese también es tu problema.

Tampoco, obviamente, eres responsable de que el turno de oficio se pague mal y tarde, pero, cuando piensas en cuánto tiempo has dedicado a él, cuando piensas en cuánto has trabajado, y, luego, miras tu cuenta corriente, sabes sin ninguna duda que sí, que ése es también tu problema.

No eres tampoco responsable de que la Comisión Nacional de la Competencia quiera acabar con los criterios de honorarios que te permiten tasar las costas de los juicios contra los bancos, ni eres responsable tampoco de que el mismísimo CGAE quiera cambiar el criterio del vencimiento en los juicios declarativos por el de la temeridad, ahorrando así unas importantes costas a los bancos; no, no eres responsable de eso, pero cuando no puedas tasar costas a quienes han depredado a tus clientes sabrás que sí, que ese sí es tu problema.

Tampoco eres responsable de que se permitan competencias desleales por supuestos abogados que anuncian con publicidades indignas divorcios imposibles a 150€, o intermediaciones inicuas con aplicaciones informáticas que subastan procesos al mejor postor, o de que CGAE se muestre absolutamente incapaz de frenar toda esas agresiones. Es verdad que no eres responsable de nada de eso, pero te aseguro que las consecuencias de todo eso serán, sin ninguna duda, tu problema. Y lo sabes.

Puede que nada de lo anterior sea responsabilidad nuestra pero lo que sí es seguro es que seremos nosotros, los abogados y abogadas de a pie, los que al final del día pagaremos la factura de esta fiesta.

Puedes tranquilizarte diciéndote que nada de esto es responsabilidad tuya o —por el contrario— puedes asumir que, si tuyo es el problema, lo mejor que puedes hacer es hacerte cargo de tu futuro y no dejarlo como hasta ahora en manos de otros.

Por eso tú y yo sabemos que tenemos mucho trabajo que hacer juntos y que, para ello, debes empezar por reservarte para ti los días 29 y 30 de noviembre. Porque es nuestro problema y, desde ahora, también nuestra responsabilidad.

Nos vemos.

#29N Un trabajo que hacer juntos

La defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos ante los tribunales se enfrenta a una encrucijada histórica: o tal actividad es pura y simplemente una actividad económica regida en exclusiva por las leyes del mercado o, por el contrario, es principalmente una actividad destinada a garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, en cuyo caso, el beneficio económico, el mercado y sus reglas, deberán ceder ante las exigencias que se derivan de tan primordial función.

En el momento presente el 85% de la abogacía española la componen abogados y abogadas que suscriben el segundo punto de vista expuesto en el párrafo anterior, pero no es menos cierto que su forma de entender el ejercicio profesional se ve cada vez más amenazada por otra forma de ejercicio profesional principalmente orientado a la obtención de beneficio económico, donde la figura del abogado o abogada es perfectamente fungible y que está dando lugar a que la regulación legal del sector se venga haciendo a impulsos de grupos de presión a quienes conviene esta concepción de la abogacía como negocio o a quienes molesta la existencia de una abogacía auténticamente independiente.

La aparición de intermediarios que estructuran el mercado de servicios jurídicos en su beneficio y conducen a la abogacía independiente hacia una abogacía low cost, con desprecio de las garantías mínimas de los ciudadanos y ciudadanas, completa un panorama que amenaza muy seriamente con convertir a la abogacía independiente en una profesión aún más precarizada de lo que está hoy día cuando no en una actividad residual o simplemente inviable.

Esta abogacía independiente, a día de hoy, carece de una estructura organizativa capaz de contrarrestar la presión anteriormente descrita y, por ello, comienza a retroceder y a ceder posiciones hasta el punto de que en este momento es dudoso que tal forma de ejercicio pueda sobrevivir unos cuantos años más si no se da una respuesta firme y decidida a tales amenazas.

La abogacía independiente, que en estos momentos representa al 85% de la abogacía española, se encuentra en fase de contracción de forma que, cada año que pasa, su peso e influencia disminuye y es por eso que resulta evidente que, o da la batalla ahora, o ya no podrá darla nunca.

Hemos de remediarlo y por eso el 29 y el 30 de noviembre tenemos un trabajo que hacer juntos. Reserva esos dos días para ti, bloquéalos en tu agenda y considera que estarás fuera de tu ciudad. Nos ponemos en marcha, hacia el infierno o hacia la gloria, eso depende el punto de vista, pero no podemos esperar más sin hacer nada. Será un honor trabajar contigo.

Queja por el régimen de accesos a la Ciudad de la Justicia de Valencia

Pareciera que alguien estuviese empeñado en mandar el mensaje de que los abogados son elementos inferiores cuando no ajenos a la administración de justicia.

En Valencia, donde funcionarios, fiscales, jueces e incluso policías de paisano que van a testificar no pasan por el arco de seguridad, acaban de decidir que los abogados, como el público en general, también habrán de pasar la misma medida de seguridad. No pasa en ningún otro lugar de España pero, si de seguridad se trata, tan ajeno es a la administración de justicia un abogado como un fiscal o un funcionario de forma que, o todos pasan —jueces incluidos— o ese trato específico a los abogados más parece una forma de discriminar, de visibilizar una cierta distancia entre los que cooperan con la justicia y los que van a «dar problemas».

Si de seguridad hablamos que pasen todos y, si estamos hablando de algo distinto, los abogados no son más que nadie pero no pueden admitir ser menos. Cuestión de dignidad profesional.

Jueces, fiscales y abogados se sientan a la misma altura en estrados y no es por casualidad. Sería muy bueno conocer la identidad del responsable de esta idea.

Compañeros de Valencia han tenido la iniciativa de recoger firmas para exigir una firme protesta contra tal actitud. Si lo deseas —y en tanto se preparan nuevas medidas de presión— puedes recoger firmas y presentar el siguiente escrito ante tu colegio.

Formulario de queja